Vai a sottomenu e altri contenuti

CUNCURSU PÙBLICU PRO N. 2 POSTOS, CAT. C, DE ISTRUTORE AMMINISTRATIVU, A TEMPUS PRENU E INDETERMINADU IN SOS COMUNES DE BONÀRCADU E FORDONGIANUS

Data pubblicazione on line: 03/06/2021 Data scadenza: 17/06/2021

VERBALE N.1 DE SU 26.05.2021 COMMISS. CUNCURSU IST.AMM.CAT.C N.1 COM.BONARCADU E N.1 COM.FORDONGIANUS

VERBALE N.2 DE SU 26.05.2021 DE SA COMMISSIONE GIUDICADORA DE SU CUNCURSU PÙBLICU PRO TÌTULOS E ESAMES PRO N.2 POSTOS DE ISTRUTORE AMMINISTRATIVU A TEMPUS PRENU E INDETERMINADU: N.1 POSTU PRO SU COMUNE DE BONÀRCADU E N.1 POSTU PRO SU COMUNE DE FORDONGIANUS

Prova preseletiva in data 17 de làmpadas 2021 in modalidade a distàntzia sighende sas istrutziones allegadas

Documentos allegados:

· Verbale n. 1 de su 26/05/2021

· Verbale n. 2 de su 26/05/2021

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Àrea Afares Generales(Resp.le Giovanni Carta)

Referente: Giovanni Carta

Indiritzu: Carrera Francesco Coco, 09083 Fordongianus (ARISTANIS)

Telèfono: 0783024526

Fax: 078360323

Posta eletrònica: info@comune.fordongianus.or.it

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Verbale n.1 Formato pdf 1538 kb
Verbale n.2 Formato pdf 2407 kb

A chi rivolgersi

A chi rivolgersi - Referente
Ufficio/Organo: Area Affari Generali (Resp.le Giovanni Carta)
Referente: Antonello Garau
Indirizzo: Via Francesco Coco, 09083 Fordongianus (OR)
Telefono: 0783024526  
Fax: 078360323  
Email: info@comune.fordongianus.or.it
Email certificata:
Scheda ufficio: Vai all'ufficio
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto